fbpx Pozvánka na valnou hromadu | BECHERPLATZ Karlovy Vary

Pozvánka na valnou hromadu

Becherplatz

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti BECHERPLATZ a.s.
se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 242 96 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18172

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. 6. 2015 v 10,30 hodin v sídle společnosti na adrese Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 (prezence akcionářů bude zahájena od 10 hodin)

Pořad jednání řádné valné hromady

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
  4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva a na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
  5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2014
  6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2014
  7. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Účast akcionářů na valné hromadě

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Náklady spojené s účastí akcionářů anebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů anebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejích oprávnění za ni jednat, resp. nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

Informace pro akcionáře

Návrh usnesení řádné valné hromady je samostatným dokumentem, který je společně s ostatními dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tzn., výroční zpráva za rok 2014 (včetně řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy dozorčí rady a zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014), pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin.

V Praze dne 29. 5. 2015

Představenstvo společnosti
BECHERPLATZ a.s.

Novinky na Váš e-mail

Recommended
2021
BECHERPLATZ

Kontakty

Adresa
T.G.Masaryka 57, Karlovy Vary
Tel:
+420353599999
Email
info@becherplatz.cz

Otevírací doba

Restaurace
11:00 - 00:00
Obchody
09:00 - 19:00
Muzeum
09:00 - 17:00